Громадські об’єднання-партнери

Громадське об’єднання “Особливе батьківство. Захист прав особливих родин”

Сайт партнерів https://www.osoblyvebatkivstvo.org.ua/

Громадська Організація «Особливе батькiвство. Захист прав особливих родин» була утворена 9 січня 2019 для об’єднання зусиль членів організації за для захисту прав та покращення якостi життя дiтей з особливими потребами (з аутизмом), їх батькiв та членiв сiмей, а також впровадження толерантності та інклюзії в суспільство.

Напрями діяльності Організації

 • сприяння та органiзацiя просвітницької дiяльностi, поширенню та розповсюдженню iнформацiї, спiвпраця з пологовими будинками, дитячими садочками, школами (створення та розповсюдження печатної iнформацiї листiвок, брошур, буклетiв, бордiв ) проведення тематичних зустрічей;
 • сприяння та органiзацiя проведення груп психологiчної пiдтримки, тренiнгiв лекцiй для батькiв та членiв сімей дітей з особливим потребами;
 • сприяння та органiзацiя реабiлiтацiйної та соцiальної дiяльностi для дiтей з особливими потребами;
 • сприяння та органiзацiя дозвiлля та вiдпочинку для дiтей з особливим потребами, їх батькiв та членiв сімей;
 • сприяння та залучення благодiйникiв для пiдтримки проектiв, направлених на досягнення цiлей організації;
 • сприяння та органiзацiя освiтнiх заходiв ( тренiнги, майстер-класи, курси пiдвищення квалiфiкацiї, лекцiї,тематичнi зустрiчi) для фахiвцiв з реабiлiтацiї, психологiчної допомоги та освiтян, якi надають професiйну допомогу дiтям з особливими потребами, їх батькам та членам сімей.

Громадське об’єднання  “Інститут психодрами, сучасної психології і психотерапії”

Сайт партнерів http://psychodrama.kiev.ua/

Метою діяльності є впровадження, та сприяння розвитку професійної підготовки і діяльності, розробка і реалізація суспільно-значущих програм і проектів в сфері психодрами, спрямованих на задоволення і захист законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів її членів.

Напрями діяльності

 • сприяє розробці та незалежній експертизі законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань що відносяться до психотерапії;
 • здійснює підтримку та бере участь у здійсненні державних і недержавних програм і проектів, спрямованих на підтримку та розвитку психотерапії в Україні;
 • бере участь у реалізації різного роду соціальних, економічних, культурних, політичних, освітніх та інших програм, в тому числі, міжнародних; 
 • вносить пропозиції, рекомендації органам виконавчої влади, місцевого самоврядування щодо подальшого розвитку психотерапії в України;
 • сприяє практичному втіленню ідей, досягнень та розробок членів Організації;
 • співпрацює з державними, громадськими та іншими установами, засобами масової інформації, видавництвами, підприємствами та організаціями незалежно від їх форм власності, окремими фізичними та юридичними особами;
 • залучає до виконання статутних завдань Організації фахівців, в тому числі іноземних;
 • організовує та бере участь в конференціях, семінарах, симпозіумах, круглих столах, інших неприбуткових соціальних, наукових та культурних заходах, в тому числі міжнародних;
 • інформує громадськість про свою діяльність шляхом проведення брифінгів та прес-конференцій для представників засобів масової інформації, створення телевізійних та радіопрограм;
 • проводить незалежні соціологічні дослідження, в тому числі опитування, анкетування;
 • організовує інформаційні кампанії, розповсюджує інформацію і пропагує статутні ідеї та мету діяльності  Організації;
 • закуповує літературу та періодичні видання з метою створення бібліотек;
 • засновує з метою досягнення статутної мети засоби масової інформації;
 • проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо) в межах чинного законодавства України;
 • з метою досягнення статутної мети надає членам Організації інформаційну, юридичну, консалтингову, та іншу допомогу;
 • встановлює і розвиває міжнародні гуманітарні зв’язки, сприяє співпраці (в т.ч. міжнародній) у сферах психічного здоров’я, вивчає кризові стани та їх подолання, та профілактику самогубств.