Про наукову тему

ПРОЕКТ

наукової роботи молодих учених,

що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету

Назва проекту: Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами № держреєстрації: 0119U002003

Назва напряму секції: Соціально-психолого-педагогічна реабілітація та підтримка осіб з особливими потребами. Психологія здоров’я,

Організація-виконавець: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Автори та виконавці проекту:

Керівник проекту:

Ковальова (Царькова) Ольга Вікторівна 

доктор психологічних наук, доцент кафедри психології, практикуючий психолог, арт-терапевт. Член асоціації психотерапевтів і психоаналітиків України, член ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів і арт-терапевтів».  Засновник, власник Психологічного центру «Гармонія».  Учасник проектів щодо використання сучасних арт-терапевтичних технологій в культурно-освітньому просторі. Тренер сертифікатної освітньої програми «Сучасні практико-орієнтовані технології в психології». Тренер різноманітних психокорекційних та терапевтичних програм. Автор МАК «Зореграй», «Ключі-замки», «Маяки та кораблі» та ін. Керівник Лабораторії психології здоров’я Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Досвід – 15 років науково-педагогічної та практичної діяльності

Посилання на наукометричні бази:

GoogleScholar – https://scholar.google.com/citations?hl=ru&authuser=1&user=5mujTzEAAAAJ

ORCID – https://orcid.org/0000-0001-5061-6506

ResearcherID – http://www.researcherid.com/rid/C-7855-2018

ResearcherGate – https://www.researchgate.net/profile/Olha_Kovalova

Відповідальний виконавець проекту:

Прокоф’єва Олеся Олексіївна

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, психодрама-практик (сертифікація PIfE, Німеччина), голова Інституту психодрами, сучасної психології та психотерапії, психолог-консультант Психологічного центру МДПУ імені Богдана  Хмельницького

Досвід – 10 років науково-педагогічної та практичної діяльності

Посилання на наукометричні бази:

GoogleScholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=oGP1kYEAAAAJ&hl

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-6542-239X

ResearcherID – http://www.researcherid.com/rid/C-8660-2018

ResearcherGate – https://www.researchgate.net/profile/Olesia_Prokofieva

Publons – https://publons.com/researcher/1971778/olesia-prokofieva/

Виконавці проекту:

Троїцька Олена Михайлівна

доктор філософських наук, доцент кафедри історії, археології і філософії. Основні ідеї та результати дослідження Олени Михайлівни викладені у 82 публікаціях, серед них 1 одноосібна монографія, 4 розділи у колективних монографіях, статті у наукових фахових виданнях з філософських наук, у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях, що внесені до міжнародних наукометричних баз наукового цитування.

Посилання на наукометричні бази:

GoogleScholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=OGxf_ksAAAAJ&hl=ru

ResearcherIDhttps://www.researchgate.net/profile/Elena_Troizka

ORCID – https://orcid.org/0000-0003-4330-084X?lang=en

Чорна Вікторія Володимирівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=RHHcg-wAAAAJ&hl=ru

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-0007-470X

ResearcherID – https://publons.com/researcher/AAI-8108-2020/

ReseacherGate – https://www.researchgate.net/profile/Viktoria_Volodimirivna_Corna

Яковенко Ірина Олександрівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи, керівник сертифікаційної освітньої програми «Логопедична робота з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення» з 2017 р.; член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів» з 2018 р.; має 3 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір; понад 30 наукових публікацій

Посилання на наукометричні бази:

GoogleScholarhttps://scholar.google.com/citations?user=2FCy5IQAAAAJ&hl=ru&authuser=1

ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-4535-9100

Варіна Ганна Борисівна

магістр психології, старший викладач кафедри психології,  практикуючий психолог, арт-терапевт. Член ВГО «Арт-терапевтична асоціація». Психолог-консультант Психологічного центру МДПУ імені Богдана Хмельницького. Учасник проектів щодо використання сучасних арт-терапевтичних технологій в культурно-освітньому просторі, співавтор МАК «Метелик – цикл трансформацій», «Пристань щастя». Тренер програм розвитку особистості. Тренер сертифікатної освітньої програми «Сучасні практико-орієнтовані технології в психології». Автор понад 200 наукових та науково-методичних праць, 20 свідоцтв авторського права на твір.

Досвід – 14 років науково-педагогічної та практичної діяльності.

Посилання на наукометричні бази:

GoogleScholar –https://scholar.google.com.ua/citations?user=JQ5RlfcAAAAJ&hl=uk

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-0087-4264 

ResearcherID – http://www.researcherid.com/rid/ C-7583-2018

ResearcherGate – https://www.researchgate.net/profile/Hanna_Varina

Publons – https://publons.com/researcher/1972680/hanna-varina/

ПРО ПРОЕКТ

Сучасною світовою тенденцією є прагнення до деінституалізації та соціальної адаптації осіб з особливими потребами. Продовжує формуватися і впроваджуватися нова культурна й освітня норма – створення умов для активної участі у житті суспільства для усіх громадян з особливими потребами, що фіксує міжнародне законодавство на рівні ООН.

З точки зору реалізації соціальної політики, розробки методів і підходів комплексної реабілітації та соціальної адаптації, сім’я дитини з особливими потребами може розглядатися як учасник процесу реабілітації дитини (модель комплексної реабілітації та соціальної адаптації, центрована на дитині) або як специфічний тип сім’ї, члени якого знаходяться в особливому соціальному стан і самі потребують підтримки і допомоги (модель комплексної реабілітації та соціальної адаптації, центрована на сім’ї, яка виховує дитину з особливими потребами). У сімейно-центрованій моделі основна цінність ‒ сім’я як найкраще середовище для розвитку дитини. Фахівцями визнається самоцінність сім’ї і різноманіття сімейних форм. Відхилення в розвитку дитини впливають на всіх членів сім’ї, виникає ризик її руйнування. У фокусі опиняються потреби всіх членів сім’ї, забезпечення їх доступом до соціальних прав. Сім’я з інструменту перетворюється в активного учасника допомоги, однак основним місцем надання допомоги є те місце, де сім’я проживає.

Сімейно-орієнтовані види психологічної та соціальної допомоги почали розвиватися порівняно нещодавно. Основою для їх розвитку послужило розуміння того факту, що проблема, з якою стикається один із членів сім’ї, впливає на всю систему в цілому, а це, в свою чергу, впливає на його особисту ситуацію. Застосування системи психолого-педагогічного супроводу сімей, що виховують дітей з особливими потребами є новаторським підходом до організації комплексної реабілітації та соціальної адаптації.

Організація психолого-педагогічного супроводу є основою та методичним підґрунтям для побудови системи надання психологічної допомоги сім’ям, що виховують дітей з особливими потребами. Тому, система психолого-педагогічного супроводу визначається нами як конструкт професійної діяльності, що спрямована на створення соціально-психологічних умов для успішного навчання і розвитку кожної дитини незалежно від рівня її здібностей і життєвого досвіду. Інтеграцію дітей, що мають особливі потреби у соціум потрібно починати із соціально-психологічної адаптації та реалізації у батьківській сім’ї. Ефективність інтеграції залежить від можливостей дитини, бажання і допомоги батьків або осіб, що її виховують, а також наявності на всіх етапах розвитку кваліфікованої психолого-педагогічної допомоги. Доцільним буде продовження наукового пошуку проблеми розробки компонентів інтегрованої моделі психолого-педагогічного супроводу сім’ї, що виховує дитину з особливими потребами. Використання результатів наукових досліджень з означених проблем стане підґрунтям для розробки методології надання психолого-педагогічного супроводу сім’ям таких дітей, зокрема психологічної підтримки батькам; інформаційно-методичної підтримки родинам, залученому педагогічному і медичному персоналу.

На державному рівні актуальність проблеми підтверджується: Державною цільовою програмою «Національний план дій з реалізації Конвенції ООН про права інвалідів», ЗУ «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Постановою КМ України «Про порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», Постановою КМ «Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів» та іншими.

Проектом передбачається оформлення методологічних засад впровадження системи психолого-педагогічного супроводу сімей, що виховують дітей з особливими потребами в інклюзивний простір та практику діяльності працівників психолого-педагогічних консультацій, практичних психологів, педагогів, соціальних працівників, логопедів та інших фахівців, що надають безпосередню допомогу цим родинам.

Результатами мають стати створення методології і алгоритмів упровадження системи психолого-педагогічного супроводу сімей, що виховують дітей з особливими потребами, розробка та апробація інноваційних форм, методів, методик, технологій активного виховного впливу, міжособистісної взаємодії (на державному рівні); розроблення наукового та науково-методичного забезпечення професійної підготовки фахівців, що безпосередньо виступають учасниками здійснення сімейно орієнтованого психолого-педагогічного супроводу сім’ї (вчителів, соціальних працівників, логопедів, психологів) (на державному рівні).

Технології комплексного супроводу є необхідною складовою освітньої системи та соціальної політики взагалі, що дозволяє створювати умови для ефективного розвитку дітей з особливими потребами. Система психолого-педагогічного супроводу має охоплювати всю сім’ю, тим самим збільшуючи ефективність компенсації порушеного розвитку дітей, нормалізуючи дитячо-батьківські стосунки та соціалізацію сім’ї.

На етапах практичного використання очікуваних результатів ефективність представленого проекту наукової роботи виявиться у створенні методології інтегрованого психолого-педагогічного супроводу сім’ї, яка виховує дитину з особливими потребами, що забезпечить належні умови для адаптації та життєдіяльності людей з особливими потребами у соціумі. Виконання завдань, що поставлені у проекті, сприятиме підвищенню ефективності реалізації цілей, що включені до державних та регіональних освітніх, соціальних програм. Соціально-економічний ефект від реалізації проекту полягатиме у оптимізації використання коштів, які прямо чи опосередковано виділяються на функціонування реабілітаційних та ресурсно-інклюзивних центрів для дітей з особливими потребами.