Підвищення кваліфікації

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького пропонує:

Сертифікаційна програма: Організація інклюзивної освіти

Сертифікаційна освітня програма “Організація інклюзивної освіти” розроблена викладачами кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Програма є додатковою освітньою послугою, особливістю та перевагою сертифікатної програми є відсутність подібних освітніх заходів у місті та області, залучення до її реалізації практиків міста з інклюзії.

Метою програми є створення інформаційно-просвітницької  програми, що задовольнить потреби сучасного педагога в інклюзивній практиці та забезпечить професійними компетенціями з ефективних інноваційних організаційно-педагогічних умов освітнього процесу в закладах з інклюзивною спрямованістю.

Цільовою аудиторією є адміністрація школи та ЗДО, педагоги, які працюють в інклюзивних класах, психологи, соціальні педагоги, соціальні працівники, корекційні педагоги, логопеди, медичні працівники, які працюють в закладах освіти.

Тривалість сертифікатної програми розрахована на 1 місяць. Програма розрахована на 4 тижнів, з них на теоретико-практичне навчання – 4 тижні.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин /2 кредитів ECTS. Зокрема: лекції – 28 год., практичні 6 год., самостійна робота – 28 год.

Програмні результати навчання :

 • вміння здійснювати аналіз теоретичної та прикладної літератури в галузі інклюзивної освіти; орієнтуватися в спеціальній професійній літературі з інклюзивної освіти (нормативна база);
 • формування навичок комунікації при роботі з різними групами інклюзивного простору, роботи із сім’ями;
 • формування знань та вмінь щодо питань інклюзивного навчання; збереження прав дітей з обмеженими можливостями здоров’я на навчання в загальноосвітній школі;
 • формування системи психолого-педагогічних та інклюзивних знань і спеціальних інклюзивних умінь, що необхідні для здійснення інклюзивної діяльності;
 • розвиток навичок аналізу й самоаналізу власної професійної діяльності, пов’язаної з виконанням інклюзивного навчання;
 • формування навичок свідомого контролю за результатами своїх професійних дій, аналіз реальних педагогічних ситуацій.

Сертифікаційна програма: “Логопедична робота з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення”

Сертифікаційна освітня програма “Логопедична робота з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення” розроблена викладачами кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Програма є додатковою освітньою послугою, яка відіграє важливу роль при підготовці студентів, які не мають базової вищої освіти за спеціальністю 012 “Дошкільна освіта” освітньої програми “Дошкільна освіта. Логопедія”. Програмою передбачено залучення експертів та практиків.

Мета програми, основні завдання: академічна підготовка фахівців, що ґрунтується на теоретичних дослідженнях і практичних наукових результатах з урахуванням світового досвіду в галузі логопедії та її сучасного стану в Україні; формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері професійної діяльності з логопедії, розвиток навичок подальшої фахової самоосвіти.

Цільова аудиторія: здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітнім ступенем магістра або особи, які вже мають вищу освіту.

Тривалість сертифікаційної програми розрахована на 1,5 місяців. Програма розрахована на 6 тижнів, з них на теоретичне навчання – 2 тижні; самостійна робота – 3 тижні; підсумкова атестація – 1 тиждень.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин / 2 кредити ECTS. Зокрема: лекції – 18 год., практичні 12 год., самостійна робота – 30 год.

Заплановані результати навчання:

Когнітивні уміння та навички з предметної області:

 • вміти розробляти нове змістово-технологічне забезпечення для вирішення актуальних проблем з лолопедії;
 • вміти використовувати теоретичні знання у вирішенні професійних завдань;
 • вміти складати і оформляти програму з логодидактики.

Практичні навички з предметної області:

 • вміти готувати і проводити показові заняття зі студентами, учнями;
 • виступати з доповідями на батьківських зборах, педрадах, методоб’єднаннях, семінарах;
 • вміти зберігати конфіденційність в роботі із сім’ю;
 • співпрацювати з батьками та особами, що їх замінюють;
 • вміти обирати творчий підхід до вирішення педагогічних ситуацій;
 • вміти аналізувати суспільні явища як у структурному, так і динамічному вимірах.