Законодавча база

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА В ГАЛУЗІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Міжнародні правові документи

Закони України

Укази Президента України

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства освіти і науки України

Листи Міністерства освіти і науки України

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ВОКАБУЛЯР

Агнозія – порушення процесів впізнавання при збереженні (або незначному зниженні) чутливості та свідомості, що виникає внаслідок ураження головного мозку.

Аграматизм – порушення розуміння і вживання граматичних засобів мови.

Аграфія (дисграфія) – неможливість (аграфія) або часткове специфічне порушення процесу письма (дисграфія).

Акалькулія – порушення здатності до лічби й розрахункових операцій, що виникає внаслідок ураження різних ділянок кори головного мозку.

Акатафазія – це аграматизм, нездатність граматично правильно утворювати слова та синтаксично поєднувати їх у реченні.

Алалія – відсутність або недорозвиненість мовлення, спричинена органічним ураженням мовленнєвих зон кори головного мозку внутрішньоутробно чи в ранньому віці.

Алексія (дислексія) – неможливість (алексія) або часткове специфічне порушення процесу читання (дислексія).

Анартрія – важке порушення вимови, що супроводжується значною слинотечею й порушенням рухових функцій стовбура мозку.

Антиципація – здатність передбачати прояв результатів дії, «упереджувальне відбиття» (наприклад, передчасний запис звуків, що входять до кінцевих складів слова).

Апраксія – порушення довільних цілеспрямованих рухів і дій, що не є наслідком паралічів і парезів, а належить до розладів вищого рівня організації рухових актів.

Асистенти педагогічних працівників ‒ однією з передумов забезпечення якісної освіти для всіх учнів (слухачів) ЗДО є забезпечення асистентів педагогічних працівників. Станом на вересень 2011  року Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України розробило відповідні нормативно-правові документи, які регламентують роботу асистентів педагогів. Асистенти педагогів відносяться до категорії педагогічних працівників і допомагають педагогам при плануванні навчального процесу, підготовці навчальних матеріалів, наданні індивідуальної допомоги учням (слухачам), які її потребують. Посада асистента педагогічного працівника входить до штатного розпису ЗДО.

Астенія – слабкість.

Астереогнозія – тактильна агнозія, порушення впізнавання предметів на дотик.

Атаксія – розлад координації рухів, спостерігається за різних захворювань головного мозку.

Атрофія – патологічні структурні зміни в тканинах, пов’язані із гнобленням обміну речовин у них.

Афазія – повна або часткова втрата мовлення внаслідок органічного ураження кори головного мозку.

Аферентна (синоніми: сенсорна, гностична) – інформація, що надходить до різних органів чуття через кору головного мозку.

Афонія – повна відсутність голосу.

Брадилалія – паталогічно сповільнений темп мовлення.

Вербалізм – недолік, за якого словесне(-ий) вираження у дітей не відповідає конкретним уявленням і поняттям.

Геміанопсія – різні варіанти порушення поля зору, що виникають при ураженні первинних полів потилицевої частки й глибоких відділів мозку.

Геміплегія – ураження функцій довільної рухливості половини тіла, тобто параліч (парез) м’язів половини тіла.

Гіперакузія – підвищена чутливість до тихих звуків, які байдуже сприймає оточення (виявляється при сенсорних порушеннях).

Гіперкінези – надмірні мимовільні рухи, що виникають унаслідок порушень нервової системи.

Гнозис – впізнавання (акустичне, оптичне, тактильне, смакове та ін.).

Депривація – недостатнє задоволення основних потреб.

Дизартрія – порушення вимовної сторони мовлення, спричинене недостатністю іннервації мовленнєвого апарату.

Дискримінація ‒ навмисне обмеження або позбавлення прав певних категорій громадян за їхньою расовою або національною приналежністю, політичними або релігійними переконаннями, статтю тощо.

Дискримінація за ознакою інвалідності (відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів) ‒ це будь-яке розрізнення, виключення чи обмеження із причини інвалідності, метою або результатом якого є применшення або заперечення визнання, реалізації або здійснення нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, цивільній чи будь-якій іншій сфері. Вона охоплює всі форми дискримінації, у тому числі відмову.

Дислалія – порушення звуковимови за нормального стану слуху й збереженої іннервації мовленнєвого апарату.

Довгострокові цілі – відтворюють широкі проблемні сфери дитини в інтелектуальному, соціальному й емоційному розвитку, розвитку моторики, мовленнєвих навичок та ін.

Додаткові спеціальні послуги – це навчальні послуги та втручання, які необхідні дитині для засвоєння програми.

Доступність – доступ осіб з інвалідністю нарівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформації та зв’язку, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій і систем, а також до інших об’єктів і послуг, відкритих або таких, що надаються населенню як у міських, так і в сільських районах.

Ехолалія – автоматичне повторення слів слідом за їх відтворенням.

Ехопраксія – наслідувальне, автоматичне повторення рухів і дій інших людей при ураженні лобових часток мозку.

Загальне недорозвинення мовлення – різні складні мовленнєві розлади, за яких у дітей порушене формування всіх компонентів мовленнєвої системи, що належать до звукової та змістової сторони.

Заїкання – порушення темпоритмічної організації мовлення, зумовлене судомним станом м’язів мовленнєвого апарату.

Замикальна акупатія – це порушення формування зв’язку між звуковою оболонкою слова та його значенням.

Індивідуальна програма розвитку – це письмовий документ, який закріплює вимоги до організації навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема визначає характер освітніх послуг і форм підтримки.

Індивідуальний навчальний план ‒ документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії, і розробляється закладом освіти при взаємодії із здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів.

Інклюзивна освіта (відповідно до Саламанкської декларації та Рамок дій) ‒ «…освітні системи і навчальні програми повинні враховувати широку різноманітність характеристик і потреб», а «учні зі спеціальними навчальними потребами повинні мати доступ до звичайних навчальних закладів, які забезпечують особистісно зорієнтований підхід і тим самим потреби учнів».

Інклюзивне навчання ‒ система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, урахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Інклюзивне освітнє середовище ‒ сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб і можливостей.

Інклюзивний навчальний заклад (відповідно до Саламанкської декларації та Рамок дій) ‒ це заклад, який «забезпечує якісну освіту для всіх учнів, у тому числі й учнів із важкими порушеннями розвитку», забезпечуючи при цьому «необхідну додаткову підтримку» цих дітей.

Інтеріоризація – поступовий перехід від зовнішніх схем і опор до внутрішнього планування дії.

Кінестетичні відчуття – відчуття положення й руху органів.

Клонічна судома – швидкі короткочасні скорочення й розслаблення м’язів.

Команда фахівців – особи, які беруть участь у розробці індивідуалізованого навчального плану (педагоги, які безпосередньо працюють з дитиною, та батьки).

Конвенція ‒ міжнародний договір або угода про якесь конкретне питання між двома чи більшою кількістю країн (також можуть використовуватись терміни «протокол», «пакт»). Після прийняття конвенції розробляються міжнародні норми та стандарти. У цьому випадку країни, що підписали та ратифікували конвенцію, повинні дотримуватися цих норм і стандартів. Конвенції мають більшу силу, ніж декларації, оскільки вони стають обов’язковими для виконання урядами країн, які їх підписали та ратифікували.

Контамінація – помилкове відтворення слів, що полягає в поєднанні в одному слові складів, що належать до різних слів.

Корекційно-розвиткова робота – комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини. Корекційно-розвиткова робота проводиться як корекційно-розвиткові заняття за напрямами відповідно до індивідуальних особливостей учня.

Короткострокові цілі – послідовність етапів, які проходить учень при виконанні визначеної довгострокової цілі.

Люди/діти з інвалідністю ‒ дорослі або діти, які мають тривалі фізичні, розумові, ментальні або сенсорні порушення, що при взаємодії з різними бар’єрами можуть перешкоджати повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими.

Мікрогносія – вроджене недорозвинення мовлення (макромасивний язик).

Мова (відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів) ‒ мовленнєві й жестові мови та інші форми немовленнєвих структур.

Модифікація – пов’язана з трансформацією характеру презентації матеріалу шляхом зміни змісту або концептуальної складності навчального завдання.

Моторна алалія – первинний недорозвиток експресивного мовлення центральної органічної генези.

Недорозвинення мовлення – якісно низький рівень сформованості порівняно з нормою певної мовленнєвої функції чи мовної системи в цілому.

Опорний заклад освіти ‒ це заклад загальної середньої освіти, що має зручне розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти.

Освітня послуга ‒ комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання.

Освітня субвенція – один із видів трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам згідно з порядком і умовами, затвердженими Постановою КМУ (№ 6 від 14.01.2015 р.).

Особа з особливими освітніми потребами ‒ особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.

Особи з інвалідністю ‒ особи зі стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, які при взаємодії з різними бар’єрами можуть заважати їхній повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими.

Параграфія – порушення письма, яке характеризується пропусками та замінами окремих букв або цілих слів у реченні.

Параліч, парез – порушення рухів руки й ноги внаслідок ураження головного мозку.

Парафазія – порушення мовленнєвого висловлювання, що виявляється в неправильному вживанні звуків або слів в усному і писемному мовленні.

Парез, параліч гортані – це основні види моторних порушень. Парез – це порушення функцій, яка з плином часу і під дією лікування повністю ліквідовується, параліч – стійке порушення, яке поступово посилюється і залишається.

Педагогічні працівники ‒ викладачі, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники професійно-технічних навчальних закладів та інші працівники, які беруть безпосередню участь у навчально-виховній роботі (ст. 45, розділ VIII «Педагогічні працівники» Закону України «Про професійно-технічну освіту»).

Персеверація – патологічне повторення або наполегливе відтворення будь-якої дії або складу, слова. В основі лежать процеси, пов’язані із запізненням сигналу про припинення дії.

Підхід, що базується на правах людини ‒ підхід, який поєднує права людини та соціальну активність для забезпечення справедливості й свободи.

Позотонічні рефлекси – вроджені рефлекси, що виявляються у зміні пози й м’язового тонусу залежно від положення голови.

Праксис – це адекватна, координована, автоматизована дія, що супроводжується розгорнутим контролем.

Психолого-педагогічна оцінка – комплексна оцінка з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, у тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини.

Психолого-педагогічні послуги ‒ це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Ратифікація ‒ затвердження вищим органом державної влади міжнародного договору. Ратифікація Україною Конвенції ООН про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї зобов’язує державу виконувати основні положення цього міжнародного документа (стаття 4 конвенції).

Розумне пристосування ‒ відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів означає внесення, коли це потрібно в конкретному випадку, необхідних і відповідних модифікацій та корективів, що не є надмірними та невиправданими, з метою забезпечення особам з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод нарівні з іншими.

Розумне пристосування ‒ запровадження, якщо це потрібно в конкретному випадку, необхідних модифікацій і адаптацій з метою забезпечення реалізації особами з особливими освітніми потребами конституційного права на освіту нарівні з іншими особами.

Сенсорна алалія – це первинна недорозвиненість імпресивного мовлення центрального органічного генезу в дітей з достатнім рівнем сформованості тонального слуху.

Симультанний аналіз (і синтез) – мають певний цілісний (одночасний) характер.

Спеціальний заклад освіти ‒ юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня, спрямована на навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю.

Спілкування ‒ відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів охоплює використання мов, текстів, абетки Брайля, тактильного спілкування, великого шрифту, доступних мультимедійних засобів так само, як і друкованих матеріалів, аудіозасобів, звичайної мови, читців, а також підсилювальних та альтернативних методів, способів і форматів спілкування, зокрема доступної інформаційно-комунікаційної технології.

Сукцесивний аналіз (і синтез) – реалізований частинами (послідовний), а не цілісно.

Тахілалія – патологічно прискорений темп мовлення.

Тонічна судома – тривале скорочення м’язів і викликаний цим напружений стан.

Тремор – мимовільні ритмічні коливання кінцівок, голосу, язика.

Універсальний дизайн ‒ відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів означає дизайн предметів, обстановки, програм і послуг, покликаний зробити їх максимально придатними для використання всіма людьми без необхідності адаптації чи спеціальної конструкції. «Універсальний дизайн» не виключає допоміжних пристроїв для конкретних груп осіб з інвалідністю, де це необхідно.

Універсальний дизайн у сфері освіти ‒ дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм і послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну.

Факультативний протокол ‒ окремий документ, який містить додаткову інформацію, яка не увійшла до тексту Конвенції. Наприклад, Факультативний протокол до Конвенції ООН про права інвалідів забезпечує можливість отримання та розгляду Комітетом із прав людей з інвалідністю скарг від окремих людей про порушення громадянських, політичних, соціальних, економічних і культурних прав, які описані в Конвенції. Факультативний протокол повинен бути підписаний і ратифікований окремо від Конвенції кожною державою. Також можна ратифікувати Факультативний протокол без ратифікації основної Конвенції. Так, наприклад, США ратифікували Факультативний протокол до Конвенції про права дитини у статтях про торгівлю дітьми, дитячу проституцію, дитячу порнографію, проте не ратифікували саму Конвенцію про права дитини.